wtorek, 30 listopad 2021, 48 tydzień roku
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 

Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa  grubego i drobnego,wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

BETON_GRUSZKA

Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.
Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa, wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).Kruszywa mogą być naturalne: grube (żwir), drobne (piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (np. keramzyt).
Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność,opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd.Nie wolno stosować wody morskiej (zasolonej),mineralnej i zanieczyszczonej (np. ściekowej, rzecznej).Bez wykonywania badań można stosować wodę wodociągową.Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych.Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.

Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

Składniki betonu:
Rodzaju składników oraz ich jakość i wzajemne proporcje mają duży wpływ na wytrzymałość betonu i konsystencję mieszanki.Piaski, żwiry, grysy i mieszanki piaskowo-żwirowe stosuje się w mieszankach betonowych do wykonywania zarówno elementów konstrukcyjnych na placu budowy,jak i prefabrykatów. Na przykład do betonów klas C16/20 (dawniej B20) zalecane jest stosowanie mieszanek żwirowo-piaskowych, zaś do wykonywania zapraw i betonów drobnokruszywowych można przeznaczyć odsiewki, czyli piaski powstałe w czasie produkcji żwirów i grysów. Kruszywo stosowane do betonu powinno być mrozoodporne, a także mieć odpowiednią wilgotność i nasiąkliwość.
  • Cement

Najczęściej stosuje się cement portlandzki (CEM I), rzadziej cement portlandzki z dodatkami (CEM II) lub cement hutniczy (CEM III). Wytrzymałość betonu zależy od klasy cementu. Do betonów C8/10 - C35/45 stosuje się cementy klas 32,5 lub 42,5.
Cement nie powinien być zwietrzały (zawierać twardych grudek), bo to obniży jego wytrzymałość. Trzeba przechowywać go w suchym miejscu i zamkniętych workach.

  • Kruszywo

Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Należy stosować kruszywo o zróżnicowanych frakcjach, czyli różnej wielkości ziaren.
Najczęściej używa się kruszywo drobne – piasek, i grube – żwir.
Piasek powinien stanowić ponad 30% masy całego kruszywa.
Kruszywo nie powinno zawierać zanieczyszczeń: kawałków drewna, szkła, muszli, torfu, humusu (czyli ziemi roślinnej) oraz gruntów pylastych i ilastych. Wszelkie zanieczyszczenia trzeba usunąć.
W tym celu piasek i żwir przesiewa się przez sita.

  • Woda

Najlepszą wodą zarobową jest woda pitna. Można stosować także wodę z jeziora, rzeki lub stawu.
Taka woda nie powinna mieć gnilnego zapachu i zawierać zanieczyszczeń.
Najlepiej sprawdzić jej przydatność w laboratorium budowlanym.

  • Kruszywo a mieszanka betonowa

Projektując skład mieszanki betonowej, powinno się zachować odpowiednie proporcje między kruszywem drobnym (piaskiem) a kruszywem grubym (żwirem lub grysem). Wielkość ziaren kruszywa powinno się dobierać zależnie od wymiarów i stopnia zbrojenia elementu, który będzie wykonany z betonu z takim kruszywem.
Im większy element i większe odległości między prętami zbrojeniowymi, tym większe mogą być ziarna zastosowanego kruszywa. Od kształtu ziaren kruszywa zależy urabialność mieszanki betonowej, a także zużycie cementu i późniejsza wytrzymałość betonu. Do wykonania betonu o wysokiej wytrzymałości lepiej jest stosować kruszywa łamane, których chropowata powierzchnia poprawia przyczepność zaczynu cementowego. Im więcej jest w kruszywie ziaren słabych, zwietrzałych i porowatych, tym większa jest jego nasiąkliwość. Cecha ta jest ważna podczas wykonywania mieszanki betonowej, ma bowiem niekorzystny wpływ na jej urabialność, a potem – na cechy gotowego betonu. Kruszywa nie powinny być zanieczyszczone, na przykład węglem, drewnem lub ziemią roślinną. Zanieczyszczenia z kruszywa, łącząc się z zaczynem cementowym (cement i woda), tworzą nowe związki, pogarszające wytrzymałość zaprawy lub betonu.źródło: wikipedia.pl